Overtraining

خطرات تمرین بیش از حد

انگیزه مهمترین ویژگی هر فرد ورزشکاری ست که امیدوار به پیشرفت آن است باید آن را داشته باشد . با این حال می تواند نتیجه معکوس نیز ایجاد ک...

ادامه مطلب

side view of basket and bowl full of potato on sackcloth on wooden surface and background with copy space

فوائد سیب زمینی برای ورزشکاران

سیب زمینی قرن ها توسط انسان کشت شده و به تأمین نیازهای روزانه کربوهیدرات ما کمک کرده است .  فوائد سیب زمینی حتی در دوره های خاصی مانند ...

ادامه مطلب