Bearded young man with fit athletic body, does exercises, listening music on headphones, has muscular body shape.

آشنایی با کاردیوفست

برخی از افراد ادعا می کنند که در فواید کاردیو فست یا هوازی با شکم خالی بیش از حد اغراق شده است و برای کاهش چربی بهتر از هوازی با شکم سی...

ادامه مطلب

برای کاهش وزن چه مقدار کالری مصرف کنیم ؟

کاهش وزن هنگامی که از چند مفهوم اصلی مطلع باشید ، کار نسبتاا ساده ای است.  نسبتا رو بگذارید رو حساب اراده و مولفه های دیگر که در ادامه ...

ادامه مطلب